BUILDING GENERAL COMPETENCIES OF SOCIAL WORK STUDENTS THROUGH EXPERIENTIAL LEARNING PROCESS

Benas Gudinavičius, Remigijus Bubnys, Sandra Šimaitytė

Abstract


The article deals with the building of general competencies of social work students during the process of experiential learning. The article presents the analysis of a qualitative structured written reflections of social work students (N=11) and reveals which instrumental, interpersonal and systemic competencies of social work students were built while participating in the experiantal learning activities for one week.


Keywords


general competence, experiential learning, reflection

References


Abdullah, M. F. N. L., Demong, A. R., Ghani, S. A., Ahmad, C. N. C., & Adnan, M. (2015). Mother tongue-based bilingual education practice for teaching primary mathematics in rural school. In Proceeding of International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Sciences, Yogyakarta State University, 17-19 (pp. 273-280). Retrieved from: http://eprints.uny.ac.id/23193/1/ME%20-%2038.pdf

Autukevičienė, B. (2011). Mentoriaus kompetencijų raiška, vadovaujant ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentų praktikai [Expression of Mentor Competences in Supervising Teaching Practice of Students of Pre-school Education]. Jaunųjų mokslininkų darbai [Journal of Young Scientists], 3 (32), 6-16.

Babonienė, E., Daukšienė, J., & Jonaitienė, L. (2014). Farmacijos specialistų požiūris į vaistininko padėjėjo bendrąsias kompetencijas [The Attitude of Pharmacy Specialist to the Generic Competencies of the Pharmacy Technician]. Sveikatos ekonomika ir vadyba [Health Economics and Management], 3, 177-182.

Bubnys, B. (2012). Reflektyvaus mokymo(si) metodų diegimo aukštojoje mokykloje metodika: refleksija kaip besimokančiųjų asmeninės ir profesinės raidos didaktinis metodas [Methodology of Implementing Reflective Teaching Methods in Higher Education: Reflection as a Didactic Method of Learners’ Personal and Professional Development]. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija.

Bulajeva, T., Jakubė, A., Lepaitė, D., Teresevičienė, M., & Zuzevičiūtė, V. (2011). Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodika [Renewal of Study Programs: Methodology of Competence Development and Assessment of Study Outcomes]. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Bulajeva, T., Lepaitė, D., & Šileikaitė-Kaishauri, D. (2011). Studijų programų vadovas metodinė priemonė studijų programų komitetų nariams ir dėstytojams [Study Program Guide is a Methodological Tool for Study Program Committee Members and Lecturers]. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Černevičiūtė, J., Strazdas, R., Morkevičius, V., Jančoras, Ž., & Kregždaitė, R. (2014). Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė [Student Teamwork as a Means of Creativity Education (Entrepreneurship)]. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA, 32, 72-86.

Deltuva, A. & Godvadas, P. (2015). Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos vadovas. Studentui [Head of Personal Career Management Experiential Study. For students]. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Deltuva, A., Keturakis, V., & Godvadas, P. (2011). Darbo su studentais programa ir metodinės rekomendacijos praktikos vadovui įmonėje [Student work program and methodological recommendations for a practice manager in a company]. Vilnius: Lietuvos spaustuvininkų asociacija.

Dromantas, M. (2007). Komandinio darbo vaidmuo šiuolaikinėje darbo organizacijoje [The role of team work in modern working organization]. Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration], 22, 29-40.

Feng, J. Y., (2010). Building professional competence – the new focus of social work education in Taiwan. China Journal of Social Work. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17525090701855919?scroll=top&needAccess=true

Gedvilienė, G., Bortkevičienė, V., Tūtlys, V., Vaičiūnienė, V., Stancikas, E., Staniulevičienė, D., Krivickienė, V., Vaitkevičius, R., & Gedvilas, P. (2015). Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra [Development of general competences of adults]. Vilnius: Versus aureus leidykla.

Jackson, D., Sibson, R., & Riebe, L. (2014). Undergraduate perceptions of the development of team-working skills. Education. Retrieved from:

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/ET-01-2013-0002#

Jakubė, A. & Juozaitis, (2012). Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje [Development of general competencies in higher education]. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Jasiukevičiūtė, T. (2013). Priklausomybės nuo alkoholio progresavimas ir asmens tapatumas biografiniuose pasakojimuose: nuo tapatumo valdymo iki „alkoholinės beprotybės“ [The progress of alcohol addiction and identity in biographical stories: from identity management to “alcoholic madness”]. Visuomenės sveikata [Public Health], 3 (62), 76-86.

Bloom, P. (2016). Against empathy: the case for rational compassion. London: The Bodley Head.

Kiaunytė, A. & Ruškus, J. (2010). Pokyčius patiriančių socialinių darbuotojų emocinės reakcijos ir elgsenos modeliai sprendžiant konfliktus [Emotional reactions of social workers while experiencing transitions and their behavioral patterns when resolving conflicts]. Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology], 21 (3), 268-276.

Marmienė, L., Kalėdienė, R., Kaselienė, S., & Vladičkienė, J. (2015). Gydytojų ir slaugytojų požiūris į komandinį darbą Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse [Attitudes of physicians’ and nurses’ attitudes towards teamwork in general hospitals of Lithuania]. Visuomenės sveikata [Public Health], 2 (69), 48-55.

Oliver, C., Jones, E., Rayner, A., Penner, J., & Jamieson, A. (2017). Teaching social work students to speak up. Social work education. The International Journal. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2017.1305348

Palidauskaitė, J. (2010). Lietuvos viešojo sektoriaus etikos kodeksai ir jų tobulinimo galimybės [Lithuanian Public Sector Codes of Ethics: Possibilities for Improvement]. Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration], 31, 21-34.

Rubin, A. & Babbie, E. R. (2015). Research methods for social work. Cengage learning. Retrieved from: https://books.google.lt/books?hl=lt&lr=&id=foJTCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=experiential+learning+in+social+work+training&ots=0TdDgfL_S4&sig=o9mSdgf0IU9o7BbZpQyeQlLfxho&redir_esc=y#v=onepage&q=experiential%20learning%20in%20social%20work%20training&f=false

Rupšienė, L. & Batuchina, A. (2012). Lietuvos darbo migrantų pagalba savo mokyklinio amžiaus vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje [Parental help of Lithuanian labour migrants to their school-age children during adaptation process in a new school abroad]. Tiltai [Bridges], 4, 151-163.

Rutkienė, A. & Tandzegolskienė, I. (2014). Studentų savarankiškumo skatinimas studijuojant universitete [Promoting students’ independence while studying at university]. Vilnius: Versus aureus leidykla.

Subotkevičienė, R. (2015). Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų bei metodų ypatumai geografijos pamokose [Specific assessment and self-assessment practices and methods for students with mild intellectual disabilities at geography lessons]. Geologija. Geografija [Geology. Geography], 1 (3), 157-166.

Toros, K. & Medar, M. (2015). Social Work Students’ Thoughts on Self-Reflection: A Qualitative Study Based on Reflective Journaling. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (1), 214-256.

Vaicekauskienė, V. & Čiužas, R. (2013). Theoretical assumptions of reflection training model in social workers training. Socialinis ugdymas [Social Education], 2 (34), 139-149.

Prakapas, R. Socialinių darbuotojų santykiai su klientais: vertybinis aspektas [Social workers’ relationships with clients: the value aspect]. Socialinis darbas. Mokslo darbai [Social Work], 6 (1), 45-52.

Vveinhardt, J. & Žilaitytė, G. (2014). NUSERV modelio taikymas inovatyvios paslaugos plėtros procese [The application of NuServ model for the process of innovative service development]. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research], 2, 121-137.

Zubrickienė, I. & Adomaitienė, J. (2016). Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimas projektų metodu [Development of adults’ key competences by the project method]. Andragogika [Andragogy], 2 (1), 148-173.

Žydžiūnaitė, V. (2016). Metodologiniai svarstymai apie grindžiamosios teorijos ir veiklos tyrimo derinimo galimybes [Methodological considerations for possibilities to integrate the grounded theory and action research]. Pedagogika [Pedagogy], 122 (2), 141-161.

Župerkienė, E., Župerka, A., & Babičaitė, I. (2015). Streso įveikos veiksmų planas gerinant Klaipėdos rajono ugdymo organizacijų darbo klimatą [Action plan for coping with stress to improve the work climate in Klaipėda district educational organizations]. Regional Formation and Development Studies, 57, 1, 15-24.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i9.489

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Siauliai university