LEARNING IN AN ORGANIZATION AS A STRATEGY OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION POLICY IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Jurgita Smilgienė, Aušrinė Gumuliaskienė, Rasa Pivorytė

Abstract


The quality of education/training and the development of human resources are closely interrelated priorities of the education policy, the implementation of which plays a predominant role in the structure of the strategic management of educational institutions. The article deals with the problem of preschool education teachers’ learning in an organization in the context of the implementation of the strategic aims of education. The essence and importance of learning in an organization has been theoretically substantiated, referring to the data of the research the advantages of preschool education teachers’ learning in an organization, as well as the most effective ways of learning, its importance for the quality of education, particular fields of the activity of the institution

Keywords


preschool education teacher, learning in an organization, implementation of the education policy.

References


Bakanauskienė, I. (2008). Personalo valdymas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Barkauskaitė, M. (2001). Mokytojų kvalifikacijos kėlimas – nuolatinis mokymosi pagrindas. Pedagogika, 51, 63–67

Barnett, R. (1992). Improving higher education: total quality care. Buckingham: Open University Press.

Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta

Bitinas B., Rupšienė L., & Žydžiūnaitė V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė

Collard, R. (1992). Quality and the Human Recourse Function. Human Recourses Management Yearbook. London: PP Servines.

Creswell, J. W. (2009). Quantitative and Mixed Methods Approaches. University of Nebraska-Lincoln: Sage Publication.

Česnulevičienė, B., & Lakis, J. (2002). Valstybės tarnautojų mokymas: nuo strategijos prie praktikos. Viešoji politika ir administravimas, 2, 85–92.

Dohmen, G. (1998). APEL in Adult and Community Education. Conference on Assessment of Prior Experiential Learning. Retrieved from: http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/paedagogik-web/download/service/EU_SOKRATES_APELKonf_98.pdf

Evans, K., Hodkinson, P. M., & Unwin, L. (2002). Working to learn: transforming learning in the workplace. London: Kogan Page.

Grincevičienė, V., (2001). Mokytojų požiūris į kvalifikacijos tobulinimą (tęstinį savo mokymąsi) mokyklos kaitos kontekste (1988–1995 m. m.). Pedagogika, 52, p. 114–119.

Gumuliauskienė, A., & Smilgienė, J. (2010). Ugdymo kokybės kaip švietimo politikos prioriteto raiška bendrojo lavinimo mokyklų strateginiuose planuose. Mokytojų ugdymas 15 (2), 146–162.

Gumuliauskienė, A. (2014). Švietimo politikos įgyvendinimo strategijos organizacijų kaitos sąlygomis. Mokslo darbų apžvalga. Socialiniai mokslai. Vilnius. Retrieved from: https://aleph.library.lt/F/DTNMRGF5VLJP3FBFG32M1KXTDNMMYM2XEEPP5S5HY9D96X8E92-23563?func=full-set-set&set_number=656407&set_entry=000001&format=999

Hodkinson, H., & Hodkinson, P. (2004 a). Rethinking the concept of community of practice in relation to schoolteachers’ workplace learning, International journal of training and development, 8 (1), 21–31. Retrieved from:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-3736.2004.00193.x/pdf

Hodkinson, P., & Hodkinson H. (2004 b). The complexities of workplace learning: problems and dangers in trying to measure attainment. In H. Rainbird, A. Fuller, A. Munro (eds.), Workplace learning in context (pp.259–275). London: Routledge,

Jankauskienė, L. (2014). Link kokybiško ir visiems vaikams prieinamo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Švietimo naujienos, 9 (342) Retrieved from: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/link-kokybisko-ir-visiems-vaikams-prieinamo-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo/18234

Jurasaite-Harbison, E. (2008). Learning in and from Practice: Opportunities and Implications for Teachers’ Informal Learning in Lithuania and the United States. PhD Theses, University of Michigan.

Jurašaitė-Harbison, E., & Rex, L. A. (2010). School cultures as contexts for informal teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26(2), 267–277. Internet access: http://www.researchgate.net/profile/Lesley_Rex/publication/248526873_School_cultures_as_contexts_for_informal_teacher_learning/links/0deec5217944e9fb28000000.pdf

Komisijos komunikatas „Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai“. COM (2011) 66. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-185_lt.htm

Kondratavičienė, V., & Sajienė, L. (2007). Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas: studentų požiūrio tyrimas. Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos, 13, 102–113.

Kvedaraitė, N. (2009). Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Lichtman, M. (2006). Qualitative Research in education. A User’s Guide. Sage Publication. Retrieved from: https://books.google.lt/books?hl=lt&lr=&id=bg-r3sW1PH0C&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lichtman,+M.+(2006).+Qualitative+Research+in+education.+A+User%27s+Guide.+Sage+Publication&ots=dwjNgBme4p&sig=zvr7oKg3rjtm4kyvDTKKsRLoY1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Lichtman%2C%20M.%20(2006).%20Qualitative%20Research%20in%20education.%20A%20User's%20Guide.%20Sage%20Publication&f=false

Lowder, B. M. (2009). Choosing a Methodology for Entrepreneurial Research: A Case for Qualitative Research in the Study of Entrepreneurial Success Factors. Retrieved from: http://www.researchgate.net/publication/228134047_Choosing_a_Methodology_for_Entrepreneurial_Research_A_Case_for_Qualitative_Research_in_the_Study_of_Entrepreneurial_Success_Factors

Luobikienė, I. (2002). Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimo metodika. Kaunas: KTU.

Malinauskienė, D. (2010). Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: diagnostinis aspektas. Retrieved from: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB 0001:J.04~2010~1367174277151/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Monkevičius J., & Čiužas R. (2015). Mokytojų profesinių besimokančių bendruomenių sampratos konceptualizavimas besimokančių organizacijų tyrimų kontekste. LEU, Socialinis ugdymas/Į bendruomenę orientuota sumanioji socializacija, 40, 1,118-132.

Masiliauskienė, E., & Bagdonaitė, A. (2012). Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimas(is) institucijos veiklos strateginio planavimo kontekste. Mokytojų ugdymas, 19 (2), 93–112.

Monkevičienė, O. (2004). Pedagogų kompetencija ugdyti vaikų gebėjimą įveikti kasdienius sunkumus. Pedagogika, 70, 127–132.

Monkevičienė, O., Glebuvienė, V., Stankevičienė, K., Jonilienė, M., Montvilaitė, S., & Mazolevskienė, A. (2009). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo kokybės analizė. Ataskaita. Vilnius.

Quinn, C. N. (2004). Situating learning in the bigger picture of action in the world. Retrieved from: http://www.ottersurf.com/LearningAtLarge.pdf.

Ramanauskaitė, E. (2002). Šiuolaikinės kultūros fenomenų tyrinėjimai. Metodinė mokymo priemonė. Kaunas: VDU leidykla.

Raudeliūnienė, J. (2012). Žinių vadyba. Vilnius: Technika.

Ruškus, J., Mažeikienė, N., Blinstrubas, A., & Balčiūnas, S. (2005). Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų realibitacija ir reintegracija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Senge P. (1990). The fifth discipline: the art and practice of learning organization. New York: Doubleday Currency.

Smilgienė, J. (2012). Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikis bei galimybės dalyvaujant profesinėje veikloje. Mokytojų ugdymas, 18 (1), 12–29.

Smilgienė, J., Matienė, E., & Žiauberytė, E. (2015). Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonė apie mokymą(si) ir jo reikšmę. Mokytojų ugdymas = Teacher education, 25(2), 58-69. Retrieved from: http://www.su.lt/images/leidiniai/MU/2015_25_2/00_Pirmi.pdf

Smilgienė, J., Masiliauskienė, E., & Pivorytė, R. (2014). The analysis of the evaluation and recognition demand for the acquired knowledge and skills of the educators as one of the factors that secure the quality of the preschool education services (a case of Lithuania). Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai, 5(1), 101-112.

Stoll, L., & Seashore Louis, K. (Eds.) (2007). Professional Learning. Maidenhead : Open University Press

Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius: LTU Leidybos centras

Torokoff, M., & Mets, T. (2004). Learning in organisation: Congruence between goals, process and success (with the example of educational institution). In International Scientific Conference: Development of Economy: Theory and Practice, Kaunas, 30 September – 2 October, 2004 (p. 14).

Žydžiūnaitė, V., Lepaitė, D., Cibulskas, G., & Bubnys, R. (2012). Savaiminis mokymasis darbo aplinkoje: bendrosios kompetencijos vystymosi kontekstualumas. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i6.261

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Siauliai University

Siauliai university