Inclusive Learning Environment for Pupils with Special Needs in General Educational Institution

Marite Rozenfelde

Abstract


The paper is focused on the analysis of the role of education's environment in implementation of the inclusive education process for pupils with special needs: the most significant prerequisites for successful learning, development of pupils' interaction culture and value orientation are determined; options for the presence, participation in the learning process and ensuring of achievement for all included pupils with special needs are dealt with

Keywords


environment, inclusive education process, pupils with special needs

Full Text:

PDF_Rozenfelde_LV

References


Ainscow, M., & Kaplan, I. (2005). Using evidence to encourage inclusive school development: possibilities and challenges. Retrieved from: http://vefir.unak.is/skolathroun/radstefnur/22april_2006/glaerur/OZ_Article_revised%20_workshop.doc

Aleksejeva, Z., & Bluša, M. (2002). Bērna psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. Rīga: N.J.M.S.

Apeirons (2007). Atbilstošas vides izveide jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. Informatīvi izglītojošs materiāls.

Apeirons (2008). Universālais dizains. Pieejams. Retrived from: http://www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/?doc=102.

Balsons, M. (1998). Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds.

Bibby, A., Davey, M., Hudson-Vaux, D., Miller, S., Morling, E., & Stitt, C. (2005). Supporting Children with Behaviour Difficulties. David Fulton Publishers Ltd.

Black-Hawkins, K., Florian, L., & Rouse, M. (2008). Achievement and Inclusion in Schools and Classrooms: Participation and Pedagogy. Retrieved from: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/178012.pdf

Dalton, E. M. (2012). The implementation of inclusive education in South Africa: Reflections arising from a workshop for teachers and therapists to introduce Universal Design for Learning. Retrieved from: www.ajod.org/index.php/ajod/article/view/13/47

Danielsa, E. R., & Steforda, K. (1999). Iekļaujošas klases radīšana. Rīga: Sorosa fonds – Latvija.

Daniels, H., & Ware, J. (Eds.) (1990). Special Educational needs and the national curriculum. The impact of the Education Reform Act. Published in association with The Institute of Education, University of London.

Djuji, D. (2001). Rekonstrukcija v filosofiji [Reconstruction in Philosophy]. Moscow.

Dyson, A., Gallannaugh, F., & Millward, A. (2002). Making space in the standards agenda: developing inclusive practices in schools. Retrieved from http://orgs.man.ac.uk/projects/include/TLRPnewc.pdf.

Dyson, A. (2006). Beyond the school gates: context, disadvantage and urban schools. In: M. Ainscow & M. West (Eds.), Improving urban schools: leadership and collaboration. Buckingham: Open University Press.

Education for All: The Quality Imperative (2005). Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137333e.pdf

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/a). Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā.

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/b). Iekļaujošas izglītības politikas ieviešanas plānošana. Rerieved from: https://www.european-agency.org/sites/default/files/mipie_MIPIE-summary-of-proposals-LV.pdf

Expert Panel on Literacy and Numeracy Instruction for Students With Special Education Needs (2005). Education for All. Retrieved from: https://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/speced/panel/speced.pdfL

Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem mācīties. R.: RaKa.

Foreman, Ph., & Kelly, M.A. (2014). Inclusion in action. Cengage Learning Australia Pty Limited.

Friend, M., & Bursuck, W. D. (2002). Including students with special needs. Boston: Allyn and Bacon

Hannell, G. (2006). Identifying children with special needs. Corwin Press. California

Herbert, M. (1974). Emotional Problems of Development in Children. London: Academic Press Inc.

Iljin, E.P. (2005). Motivacija i Motivy [Motivation and motievs]. Pitter.

Iliško, Dz. (1999). Efektīva mācību vide. Skolotājs, 5.

Information and Communication Technology in Special Needs Education (2001). European Agency for Development in Special Needs Education. Retrieved from: https://www.european-agency.org/sites/default/files/information-and-communication-technology-ict-in-special-needs-education-sne_ict_sne_en.pdf

Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai (2012). ESF projekta metodiskie materiāli: I, II, III daļa. Rīga: RPIVA.

Jenkinson, J. C. (1997). Mainstream or special? Educating students with disabilities. London: Routledge.

Janney, R. E., & Snell, M. E. (2003). How Teachers Include Students with Moderate and Severe Disabilities in Elementary Classes: The Means and Meaning of Inclusion. In D. Ryndak & D. Fisher (Eds.), The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). TASH. Baltimore. USA.

Jonssons, T. (2006). Iekļaujošā izglītība. Rīga: Invalīdu un viņu draugu apvienība ”Apeirons.”

Korsakova, N.K., Mikadze, E.V., & Balashova, E.E. (2002). Neuspevajushchue deti [Children with Dalay]. Moscow.

Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka.

Leeber, J. (Ed.) (2005). Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē (2005). Jēkabpils: IIC.

North, M., & McKeown, S. (2005). Meeting SEN in the Curriculum: ICT.D. Fulton publishers.

Peters, S. J. (2004). Inclusive education: an EFA strategy for all children. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/5476641099079993288/InclusiveEdu_efa_strategy_for_children.pdf

Peters, J. (1999). What is Inclusion? Retrieved from: fisherpub.sjfc.edu/ur/vol2/iss1/5/.

Rieser, R, . & Peasley, H. (2002). Disability Equality in Education . Inclusion in Schools. Retrieved from: www.msmt.cz/file/11800_1_1/

Rodgers, K. (1961). Voprosy, kotoryje ja by zadal, esli by byl uchiteliom [The Questions That I Would Ask Myself If I Were A Teacher]. Moscow.

Rodgers, K., Freiberg, D. (2002). Svaboda uchitca [Freedom to Learn]. Moscow

Roth, M., & Szamoskozi, S. (2005). Kognitīvās atslēgas. Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē. Jēkabpils: IIC.

Salite, I. (2009). Ilgtspējīga izglītība demokrātijas un darbības pētījuma skatījumā. Skolotājs,1.

Silverman, J. C. (2007). Epistemological Beliefs and Attitudes Toward Inclusion in Pre-service Teachers. Teacher Education and Special Education. The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 30, 1. Retrieved from: http://tes.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/1/42

Shipicina, L.M., Sorokin, V.M., Lubovskij, V.M., Isajev, D.N., Mihalenkova, I.A., & Mamaichuk, I.I. e al. (2010). Spcijalnaja psichalogija [Special Education]. Saint-Petersburg

Svence, G. (1998). Personības attīstības psiholoģija. Rīga: RPIVA.

Swann, W. (Ed.) (1981). The Practice of Special Education. The Open University Press.

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa.

Šūmane, I. (2012). Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

The Teacher Council (2011/3/a). Further Education: General and Programme Requirements for the Accreditation of Teacher Education Qualifications. Ireland.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, (1995). Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf

Towards Inclusive Education for Children with Disabilities: A Guideline (2009). Bangkok. Retrieved from: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/disabchild09-en.pdf.

UNESCO (2008). Starptautiskās izglītības konferences 48.sesijas secinājumi un rekomendācijas. Retrieved from: http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/starpt_pieredze/geneva.pdf

Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms (2001). UNESCO: Inclusive Education Division of Basic Education. France. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf

Vadone, I. (1999). Speciālā izglītība – integrācija vai iekļaušana. Skolotājs, 4.

Valce, M. (2002). Speciālās izglītības politika. Skolotājs, 3.

Wang, H. L. (2009). Should All Students with Special Educational Needs (SEN) Be Included in Mainstream Education Provision? – A Critical Analysis. Retrieved from: www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/.../3566

Wedell, K. (1973). Learning and Perceptuo-motor Disabilities in Children. The Gresham Press, Old Working, Surrey.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i6.257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Siauliai University

Siauliai university