SCHOOL CHOICE CRITERIA: THE CASE OF SIAULIAI CITY

Erika Masiliauskiene, Renata Geleziniene, Ruta Siauciuliene

Abstract


The article deals with the research related to the school choice process, conducted by Lithuanian and foreign scholars. Qualitative research results are presented disclosing that the most significant school choice criteria are the reputation and location of the school. The section discussing empirical research results presents the content of these and other criteria, analyses their importance for school choice.


Keywords


a good school, school choice, school reputation, school location, school marketing, teachers’ professionalism

References


Bartaševičius, R. (2014). Bendrojo ugdymo mokykla mokymosi visą gyvenimą kontinuume: vaidmuo, funkcijos ir jų realizavimo galimybių įžvalga. Acta Paedagogica Vilnensia, 33, 33-45.

Benson, M., Bridge, G. & Wilson, D. (2015). School Choice in London and Paris – a Comparison of Middle-class Strategies. Social Policy & Administration, 49(1), 24–43. Retrieved from: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4251905e-9795-45f2-a0ab-6d0b5b92b037%40sessionmgr4003&vid=5&hid=4107

Bhattacharji, P. & Kingdon, G. G. (2016). School Education and the Lack of Parent Information. Contemporary Education Dialogue, 13, 57-92. Retrieved from: http://ced.sagepub.com/content/13/1/57.short

Bitinas, B., Rupšienė, L. & Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė.

Corbin, J., & Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Los Angeles (Calif.): SAGE.

Creswell J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks (Calif.): Sage Publications.

Černiauskaitė, N. (2012). Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 73-84.

Donskis, L. (2015). Ateities mokykla ir savęs kolonizavimo grėsmes. Geros mokyklos link. Retrieved from: http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015_Geros_mokyklos_link.pdf/c7f9894a-10fc-44cf-86ab-d0f144266a0b

Gaižauskaitė, I. (2014). Socialinių tyrimų metodai: apklausa. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Geros mokyklos koncepcija (2015). Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija. Retrieved from: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Juodaitytė, A. & Šaparnytė, E. (2008). Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas. Acta Paedagogica Vilnensia, 21, 101-116.

Kazlauskienė, A., Gaučaitė, R., Pocevičienė, R., Masiliauskienė, E., Vilutienė R. & Norutienė, L. (2014). Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas. Vilnius: Eugrimas.

Kučinskienė, R. & Rupšienė, L. (2006a). Mokinių išgyvenimai keičiant mokyklą ir jų vertinimas švietimo sistemos tobulinimo kontekste. Pedagogika, 83, 87-95.

Kučinskienė, R. & Rupšienė, L. (2006b). Tendencies of School Choice and its Influence on Quality of Education. Socialiniai mokslai, 1 (51), 52–64.

Kučinskienė, R. & Rupšienė, L. (2005). Mokyklos pasirinkimo galimybės. Pedagogika, 79, 110-115.

Leončikas, T. (2006). Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas. Sociologija: mintis ir veiksmas, 1, 76-98.

Luobikienė, I. (2010). Sociologinių tyrimų metodika. Kaunas: Technologija.

Masiliauskienė, E. (2010). An Educational Discourse of Children’s Computer Culture in the Context of the Construction of Social Reality. Acta Iadertina, 1, 84-103.

Šliavaitė, K. (2015). Mokyklos valstybinė arba mažumos mokomąja kalba pasirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių? Filosofija. Sociologija, 26 (2), 135-145.

Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (2012). Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas. Retrieved from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (2013). Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas. Retrieved from: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Villavicencio A. (2013). “It’s our Best Choice Right Now”: Exploring how Charter School Parents Choose. Education Policy Analysis Archives, 21(81), 1-23. Retrieved from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018882.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i6.254

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Siauliai University

Siauliai university