ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES OF SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN FROM FAMILIES AT SOCIAL RISK IN COMMUNITIES

Odeta Šapelytė, Daiva Alifanovienė, Nomeda Bėčiūtė

Abstract


The article deals with the opportunities of social inclusion of children from families at social risk attending children’s day care centres into community life, social educational and cultural activity, volunteering. The article presents the analysis of a qualitative semi-structured interview. Performing target content analysis of the experiences of the professionals of children’s day care centres (N=10) the main directions of social inclusion of the members of families at risk and their realization opportunities from the aspect of the subjective opinion of the professionals revealing current situation and predicting possible demands are emphasized

Keywords


family at social risk, social inclusion, volunteering, children’s day care centres

References


Aperavičienė, G. (2009). Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis. Vilnius: Kronta.

Child Welfare Programme, 2013–2018 (2012). Retrieved from http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438640&p_query=&p_tr2=2

Conception of Family Policy of the Republic of Lithuania. (2008). Retrieved from: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5477&p_k=1

Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.

Guščinskienė, J., & Kondrotaitė, G. (2006). Socialinės rizikos šeimų problemos: Pagėgių savivaldybės atvejo studija. Socialinis darbas, 5 (2), 15-23.

Indrašienė, V., & Šlapelienė, E. (2007). Vaikų požiūris į jų lankomus vaikų dienos centrus. Socialinis ugdymas, 3 (14), 19–28.

Jonutytė, I., (2007). Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje. Klaipėda: Klaipėdos universitetas.

Jordans, P., & Ochman, M. (1998). Savanorių vadybos nevyriausybinėse organizacijose pagrindai. Vilnius: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.

Karasevičiūtė, S. (2013). Suaugusių savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste (PhD Thesis). Vytautas Magnus University, Kaunas.

Kvale, S. (2003). Исследовательское интервью [InterViews]. Moskva.

National Programme of Children’s Day Care Centres, 2005–2007. (2004). Retrived from http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246396&p_query=&p_tr2=

Malinauskas, G. (2011). This Child Is Also Mine: A Narrative Approach to the Phenomenon of Atypical Custodial Grandparenthood (PhD Thesis). University of Lapland, Lapland.

Masiliauskienė, E., & Griškutė, V. (2010). Vaikų dienos centrų teikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams raiškos kontekstų empirinis tyrimas. Mokytojų ugdymas, 14 (1), 15-26.

Merkys, G. (1995). Pedagoginio tyrimo metodologijos pradmenys. Šiauliai: ŠU.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2

Rimkus, V., & Žemgulienė, S. (2013). Socialinės rizikos šeimų socialinio tinklo ir jo teikiamo socialinio palaikymo aspektai. Tiltai, 1 (62), 169-183.

The Action Plan for the Transition from Institutional Care to the Family and Community Based Services to the Children with Disabilities and the Children Who Have Lost Parental Care for 2014–2020. (2014). Retrieved from

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf.

The Child Welfare State Policy Concept. (2003). Retrieved from http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211767

The Law on Social Services of the Republic of Lithuania. (2006). Retrieved from http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/teises-aktai-9002.html

Vaitkevičius, J. (1995). Socialinės pedagogikos pagrindai. Vilnius: Evalda.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i6.246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Siauliai University

Siauliai university