ASPECTS OF LIFE QUALITY OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES

Daiva Mockeviciene, Alena Savenkovienė

Abstract


Abstract
The article presents the problems of the involvement of persons with disability into applied physical activity, indicators of physical activeness, life satisfaction and attitude towards one’s disability. In the research the indicators of life quality of persons with physical disability who are involved in sports activities and who are not involved in sports activities have been compared. 111 persons with physical disability who have experienced traumas of spinal cord participated in the research. The results of the questionnaire survey have shown that the respondents with physical disability who go in for sports feel bigger life satisfaction, assess their psychical health more favourably than those who are not involved in sports. The attitude towards one’s disability among persons with disability who are involved in sports is much more favourable than among those who are not. Persons with disability who are involved in physical and sport activity tend to rely more on their strengths even when favourable conditions are not created for them. Meanwhile, the unadjusted environment more often hinders the respondents not involved in sports from feeling like an able person of full value. The indicators of life satisfaction and attitude towards one’s disability among persons with disability who participate in sport activity are better than among
those who do not participate.


Key words: indicators of biosocial skills, physical capacity, sport for persons with disability, disability, person with disability, indicators of psychosocial health, socialization, and applied physical activity.


Keywords


and applied; disability; indicators of biosocial skills; indicators of psychosocial health; person with disability; physical capacity; socialization; sport for persons with;

Full Text:

PDF

References


References

Adamaitienė, R. (2003). Neįgaliųjų sociologijos pagrindai. In R. Adomaitienė (Ed.), Taikomoji

neįgaliųjų fi zinė veikla (p. 130-176). Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Adomaitienė, R. (2007). Neįgaliųjų sociologijos pagrindai: negalių modeliai, socialinė integracija.

In R. Adomaitienė (Ed.), Projektas „Pedagogų kvalifi kacijos kėlimas darbui su įvairias negalias

turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose“. Metodinė medžiaga (p. 5-28). Kaunas:

Lietuvos kūno kultūros akademija.

Bagdonienė, M. (2007). Taikomosios fi zinės ir sportinės veiklos poveikio ypatumai regėjimo

negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo aspektu. (Nepublikuotas magistro darbas,

Šiaulių universitetas, 2007).

Campbell, E., & Jones, G. (2002). Cognitive. Appraisal of Sources of Stress Experienced by Elite

Male Wheelchair Basketball Players. Adapted Physical Activity Quarterly, 19 (1), 100-108.

Gudonis, V. (2000). Požiūris į neįgalų žmogų antikos epochoje. In Neįgalusis ugdytinis švietimo

sistemos kaitos kontekste (p. 33-41). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Mikelkevičiūtė, J. (2002). Taikomosios fi zinės veiklos poveikis nežymiai protiškai atsilikusių

paauglių savęs vertinimui ir kompetencijos suvokimui (Nepublikuota edukologijos daktaro

disertacija, Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002).

Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Samsonienė, S., Adomaitienė, R., Krivičiūtė, J., Jankauskienė, K., Jurkštienė, V., & Kėvelaitis, E.

(2008). Neįgaliųjų socializacija taikomojoje fi zinėje veikloje. Medicina, 44 (11), 877-884.

Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity, recreation and sport; crossdisciplinary and lifespan (5 ed.).

Boston, MA: WCB McGraw-Hill.

Skučas, K. (2003). Taikomosios fi zinės ir sportinės veiklos vaidmuo fi ziškai neįgaliųjų socializacijoje

(Nepublikuota edukologijos daktaro disertacija, Šiaulių universitetas, 2003).

Skučas, K. (2006). Taikomosios fi zinės veiklos įtaka neįgaliųjų, judančių vežimėliu, biosocialiniams

įgūdžiams. Specialusis ugdymas, 2 (15), 147-152.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Social Welfare

Siauliai university