CHANGES OF PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF TEACHERS IN THE

Olena, Pecherska, Hanna Bondarchuk

Abstract


The paper presents the features of changes in professional value orientations of teachers in the system of postgraduate education. The means implementing the development of the program and change of teachers’ professional value orientations was a special course-training, which provided the impact on cognitive, emotional-evaluative and behavioral components of professional value orientations. Results of the formative experiment demonstrated the possibility of the development of professional value
orientations of teachers and effectiveness of the special course-training proposed for professional teacher training in the system of postgraduate education

Keywords


changes in professional value; orientations; special course-training; system of postgraduate education; teacher;

Full Text:

PDF

References


Begley, P. T., & Leonard, P. E. (1999). The Values of Educational Administration. NY: Falmer Press.

Booth, T., & Dyssegaard, B. (2008). Quality is not enough, the contribution of inclusive values to the development of Education for All. Copenhagen, Danida.

Briska, I. (2008). Professional values of the future teachers. Materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching” (p. 291–308). University of Latvia Press. Retrieved from .

Ennis, С. D., & Chen, A. (1996). Teaching Value-Laden Curricula in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 15 (3), 338–354.

Gillespie, L. B. (2011). Exploring the “how” and “why” of value orientations in physical education teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 36 (9). Retrieved from .

Kosnik, C., & Beck, C. (2009). Priorities in teacher education: The 7 key elements of preservice

preparation. London: Routledge.

Morgan, P. (2008). Teacher perceptions of physical education in the primary school: Attitudes, values and curriculum preferences. Physical Educator, 65 (1), 46–56.

Rokeach, M. (1960). The Open and Closed Mind: Investigations into the Nature of Belief Systems

and Personality Systems. New York.

Timken, G., & Mars, H. (2009). The effects of case methods on pre-service physical education teachers’ value orientations. Physical Educator and Sport Pedagogy, 14 (2), 169–187. Retrieved from .

Асташова, Н. А. (2000). Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. Москва:Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЕК”.

Бобро, Т. П. (2006). Ценностно-смысловой аспект педагога-стажиста в образовательном пространстве. Наука и школа, 1, 43–46.

Бондарчук, О. І. (2008). Особливості ціннісного ставлення керівників загальноосвітніх навчальних закладів до професійного та особистісного розвитку. In Вісник післядипломної освіти: зб. наук. Праць, 7, 161–169. Київ. Геопринт.

Бондарчук, О. І. (2009). Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у після-дипломній педагогічній освіті. Післядипломна освіта в Україні, 1, 3–6.

Волкова, В. А. (2005). Педагогічні умови спрямованості навчально-виховного процессу на ціннісне відношення студентів до майбутньої професії. In Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 1, 166–172. БДПУ. Бердянськ.

Іванцев, Н. І. (2000). Співвідношення загального й особливого в системі ціннісних суджень студентської молоді. In Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2 (1), 127–130. Київ.

Ильин, Е. П. (2002). Мотивация и мотивы. Питер. С. Петербург.

Карамушка, Л. М. (2005). Технології роботи організаційних психологів. Фірма “ІНКОС”.Київ.

Карпенко, З. С. (1999) Аксіогенез особистості в царині суб’єктивного досвіду. In Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 3 (1), 63–73. “Плай” Прикарпатського ун-тa. Івано-Франківськ.

Карпенко, З. С. (2009). Аксіологічна психологія особистості. Лілея-НВ. Івано-Франківськ.

Курлянд, З. Н. (2004). Личностно-ориентированное педагогическое образование как фактор формирования ценностных ориентаций будущих учителей. Народное образование, 4, 86–97.

Леонтьев, Д. А. (1996). От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности. Психология, 4, 35–44.

Мартинюк, О. Б. (2003). Дослідження професійних ціннісних орієнтацій вчителя як цілісної системи. Ценностные приоритеты образования в ХХI веке: материалы Междунар. науч.-практич. Конф (c. 183–191). Луганск.

Мешко, О. І. (2009). Роль професійної позиції вчителя у формуванні його педагогічної культури. In Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України,Т. ХІ, Ч. 5, 214–222. Київ.

Никитина, Н. Н. (2000). Развитие ценностного сознания учителя. Педагогика, 6, 65–70.

Печерська, Г. О. (2012). Професійні ціннісні орієнтації вчителя: досвід вивчення. In Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченко, 105 (2), 66–71. Чернігів.

Радчук, Г. К. (2007). Проблеми становлення аксіосфери особистості в освітньому середовищі. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, IX, 3. 34, 338–344. Київ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Social Welfare

Siauliai university