ANALYSIS OF SOCIAL EDUCATORS ’ AND PARENTS ’ COOPERATION POSSIBILITIES : PROMOTING AND HINDERING FACTORS

Alifanoviene Daiva, Vaitkevičienė Asta, Žydra Musvicienė

Abstract


Abstract
The article deals with the peculiarities of social educators’ and parents’ cooperation possibilities in schools. The article presents the analysis of a qualitative semi-structured interview with parents (N=15) and a quantitative study with school educators (N=176). Employing targeted content analysis of parents’ and teachers’ opinion and written quantitative questionnaire, the peculiarities and possibilities of the cooperation between the participants of the educational process have manifested themselves. These include possible cooperation areas, factors promoting and hindering this process.
Key words: cooperation, social education, social educator.

Keywords


cooperation; social education; social educator;

Full Text:

PDF

References


References

Ališauskienė, S., & Miltenienė, L.(2003). Tėvų, specialistų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų bendradarbiavimo plėtotė ugdymo institucijose (ankstyvosios reabilitacijos tarnybose ir bendrojo lavinimo mokyklose): tyrimo ataskaita. Šiauliai: ŠU. Retrieved from: http:// www. smm.lt/ svietimo_bukle/docs/ataskaita_smm_03.doc

Ališauskienė, S. (2005). Ankstyvoji intervencija vaikystėje. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Anafara, V. A., & Mertens, S. B. (2008). Varieties of parents involvement in schooling. Retrieved from: http://www.ebscohost.com.

Aramavičiūtė, V. (2009). Šiuolaikinio žmogaus socializacija Juozo Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje. Acta pedagogika Vilensija, 22, 163–173.

Butkienė, G., & Kepalaitė, A. (1996). Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius: Margi raštai.

Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. (1993). Vilnius.

Dobranskienė, R. (2002). Mokyklos bendruomenės vadyba: monografija. Šilutė: Prūsija.

Hargreaves, A. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai: mokytojų darbas ir kultūra postmoderniajame amžiuje. Vilnius: Tyto alba.

Gerulaitis, D. (2007). Tėvų įtraukimo į vaiko ugdymo(si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje (PhD thesis: Siauliai University).

Indrašienė V., Kvieskienė G., & Merfeldaitė O. (2007). Tarpdalykinės socialinės-pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis, sprendžiant vaikų socialinės atskirties problemas. Tiltai. 4 (41), 97-108.

Juodaitytė, A. (2002). Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Vilnius: Petro Ofsetas.

Juodeikaitė A., & Pocevičienė R. (2004). The interaction between family and school in the educational process. Tarp šeimos ir mokyklos sąveika ugdymo procese. In Social education III: The theory and practice of social pedagogy. Socialinis ugdymas III dalis: teorija ir praktika socialinės pedagogikos pp 48-57. Šiauliai.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015. Retrieved from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska. showdoc_l? p_id=425517&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Valstybės žinios, 2003-06-28, Nr.63-2853.

Kontautienė, R. (2006). Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje: studijų knyga. Klaipėda: KU.

Kontautienė, R. (2010). Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje. Klaipėda: KU leidykla.

Maslow, A. (2006). Motyvacija ir asmenybė. Vilnius: Apostrofa.

Maslow, A. (2011). Būties motyvacija. Vilnius: Vaga.

Merfeldaitė, O. (2007). Socialinės pedagoginės pagalbos institucijose veiklos modeliavimas. Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas: prevencinių grupių veikla ugdymo institucijose: mokomoji knyga. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“.

Merfeldaitė, O. (2009a). Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas sprendžiant vaikų socializacijos problemas Socialinis ugdymas, 19. 93–103.

Merfeldaitė O. (2009b). Mokinių krizės ir teikiamos sociopsichologinės pagalbos ypatumai. Socialinis darbas: mokslo darbai, 8(2). 159–166.

Randolph, K. A., Teasley, M., L., & Arrington, J. (2006). School social workers perceptions of parent involvement in education. Retrieved from: http://www.ebscohost.com

Ratcliff, N., & Hunt, G. (2009). Building teacher – family partnerships: the role of teacher reparation programs. Retrieved from: http://www.ebscohost.com

Rogers, C. (2005). Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta.

Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija. LR Švietimo ir mokslo ministro 2001 12 14 įsakymas Nr. 1667. Retrieved from: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/01_12_1667.htm.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1393redakcija). Retrieved from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404471&p_query=&p_tr2=

Teresevičienė, M., & Gedvilienė, G. (2000). Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis.

ANALYSIS OF SOCIAL EDUCATORS’ AND PARENTS’ COOPERATION POSSIBILITIES:PROMOTING AND HINDERING FACTORS

Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Žydra Musvicienė

SOCIAL WELFARE INTERDISCIPLINARY APPROACH  2014 4 ( 1 )

Vaiko gerovės 2013–2018 metų programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547. Retrieved from: http://www3.lrs.

lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438640&p_query=&p_tr2=2

Vaitkevičius, J. (1995). Socialinės pedagogikos pagrindai. Vilnius: Egalda.

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m.

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745. Retrieved from: https://www.e-tar.lt/portal/forms/ legalAct.

html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Social Welfare

Siauliai university