EDUCATIONAL NEEDS OF THE PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION OF THE PUPILS FROM SOCIALLY DISADVANTAGED BACKGROUNDS IN SLOVAKIA / PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ EDUKACINIAI POREIKIAI INKLIUZINIO UGDYMO KONTEKSTE SLOVAKIJOJE

Ivana Rochovská, Veronika Kušnírová, Daniela Kolibová, Eva Dolinská, Mieczysław Dudek

Abstract


The study presents the results of the research examining the educational needs of the teachers and their interest about the themes of courses and educational programmes in connection with actual needs arising from changes in the Slovak education system due to the gradual promotion of inclusion. The main research method was the questionnaire aimed at detection of primary level teachers’ needs for the professional development and trainings, the identification of primary education teachers’ needs for successful implementation of inclusion in the learning of the pupils from socially disadvantaged backgrounds. This study presents if there exist statistically significant differences in self-reflexive perception of the need to improve in topics related to the implementation of inclusive education and the characteristics of respondents (age, length of the teaching practice, willingness to grow personally and to educate).

Straipsnyje pateikiami tyrimo, tiriančio pedagogų švietimo poreikius ir jų susidomėjimą kursų bei švietimo programų temomis, rezultatai, atsižvelgiant į dabartinius poreikius, kylančius dėl pokyčių Slovakijos švietimo sistemoje dėl laipsniško inkliuzijos skatinimo. Pagrindinis tyrimo metodas buvo klausimynas, kurio tikslas buvo nustatyti pradinių klasių mokytojų profesinio tobulėjimo ir mokymų poreikius bei jų poreikius siekiant sėkmingai įdiegti inkliuzinį mokinių iš socialiai remtinų grupių ugdymą. Šis tyrimas parodo, ar egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai, susiję su savirefleksiniu poreikio tobulintis inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo srityje suvokimu ir respondentų charakteristikomis (amžius, pedagoginės patirties trukmė, noras asmeniškai tobulintis ir mokytis).

 


Keywords


Educational needs, inclusion, further education of teachers / : švietimo poreikiai, inkliuzija, mokytojų kvalifikacijos kėlimas

References


Anderliková, L. (2014). Cesta k inkluzi: Úvod z praxe a pro praxe [The Road to Inclusion: An Introduction to and for Practice]. Praha, Česká republika [Prague, Czech Republic]: TRITON.

Dudek, M. (2018). Opinie nauczycieli o integracji społecznej i edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnościami [Teachers’ opinions on social and educational integration of children with disabilities]. In J. Kulbaka, & M. Dudek [Eds.] Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej. W stulecie niepodległości Polski i 130. Rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej [Innovation and duration in special education. On the centenary of Polish independence and the 130th anniversary of the birth of Maria Grzegorzewska] (pp. 180-203). Wydaw. APS. Warszawa-Krasnystaw.

Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze [(Un) prepared teacher and student from the environment of social exclusion]. Opava, Česká republika: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik [Opava, Czech Republic: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policy].

Leopold, G. & Hange, J. (1996). Concerns About and Effective Strategies for Inclusion: Focus Group Interview Findings from Kentucky Teachers. Charleston, West Virginia, USA: Appalachia Educational Laboratory, Dostupnú v databáze ERIC.

Petrasová A., et al. (2012). Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl [Analysis of educational needs of pedagogical and professional staff of schools]. Bratislava, Slovensko: Metodicko-pedagogické centrum [Bratislava, Slovakia: Methodical-pedagogical centre]. Retrieved from: https://www.academia.edu/4113844/Anal%C3%BDza_vzdel%C3%A1vac%C3%ADch_potrieb_pedagogick%C3%BDch_a_odborn%C3%BDch_zamestnancov_z%C3%A1kladn%C3%BDch_%C5%A1k%C3%B4l_Analysis_of_educational_needs_for_teachers_and_professional_staff_in_primary_schools

Pyle, E. J., Butera, G., & McMullen, L. (1999). Science Inclusion in a Climate of Reform (SICOR). Retrieved from: https://eric.ed.gov/?q=%22Science+Inclusion+in+a+Climate+of+Reform%22&id=ED443662

Rosinský, R., Klein, V., & Šramová, B. (2009). Rozvoj sociálno-psychologických a interkultúrnych zručností učiteľov študentov z odlišného socio-kultúrneho prostredia [Development of socio-psychological and intercultural skills of teachers of students from different socio-cultural backgrounds]. In R. Rosinský et al. (Eds.), Pedagogicko-psychologické a interkultúrne aspekty práce učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia [Pedagogical-psychological and intercultural aspects of the work of teachers of students from socially disadvantaged backgrounds], (pp. 6 – 28). Nitra, Slovensko: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre [Nitra, Slovakia: Faculty of Social Sciences and Health, University of Constantine the Philosopher in Nitra]. Retrieved from: .

Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (1994). Successful mainstreaming in elementary science classes: A qualitative study of three reputational cases. American Educational Research Journal, 31, 4, 785-811.

TALIS Medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní: základné informácie o výsledkoch štúdie OECD TALIS 2013 [International study on teaching and learning: basic information on the results of the OECD TALIS 2013 study] [Online] (2014). Retrieved from: https://www.nucem.sk/dl/3450/TALIS_2013_-_prvotne_zistenia.pdf.

Travers, J., et al., (2010). Addressing the Challenges and Barriers to Inclusion in Irish Schools: Report to Research and Development Committee of the Department of Education and Skills. [Online]. Dublin: Special Education Department St Patrick’s College. Retrieved from: https://www.spd.dcu.ie/site/edc/documents/StPatricksCollegeSENReport2010.pdf .

Trump, G. C. & Hange, J. E., (1996). Concerns about and Effective Strategies for Inclusion: Focus Group Interview Findings from Tennessee Teachers. Appalachia Educational Laboratory. Retrieved from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED397576.pdf

Valent, M. & Sabo, R., (2011). Analýza vzdelávacích potrieb PZ a OZ (odborná aktivita 2.1)[Analysis of educational needs of PZ and OZ (professional activity 2.1)]. Pedagogické rozhľady: odborno-metodický časopis [Pedagogical perspectives: professional-methodical journal], 20, 3, 8 – 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v2i40.483

Refbacks

  • There are currently no refbacks.