MOTIVATION OF DISABLED ATHLETES FOR SPORT ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE LITHUANIAN VERSION OF THE SPORT MOTIVATION SCALE / NEGALIĄ TURINČIŲ SPORTININKŲ MOTYVACIJA SPORTO VEIKLAI: LIETUVIŠKOS SPORTO MOTYVACIJOS SKALĖS VERSIJOS VALIDUMAS IR ..

Stanislav Sabaliauskas

Abstract


The aim of the research was to evaluate the structural validity of the Lithuanian version of the Sports Motivation Scale in the context of the disability sport. This study included 66 athletes with hearing and visual impairment (45 men and 21 women). The average age of the research participants was 26.5 ± 11.7 years, they used to participate in sport activity for  10.1 ± 7.6 years. Athletes who participated in the research were representatives of goalball, tennis, athletics, swimming, basketball and other sports. 39 athletes were prize winners in World and European championships. The participants of the research completed the questionnaire based on the Sports Motivation Scale (SMS) already adapted in Lithuania. Data were processed using Jamovi program. SMS psychometric parameters demonstrated good internal scale compatibility. In the confirmatory factor analysis, a 4-factor model suitable for data analysis (CFI – 0.881; TLI - 0.863; RMSEA - 0.0710; χ2 / df 1.439) was identified which comprised 20 SMS items. The structure of the model consisted of factors that characterize athletes' intrinsic motivation – “to discover” (1), intrinsic motivation – “to feel self-improvement” (2), extrinsic motivation – “need for social dependency” (3) and “amotivation” (4).

Tyrimo tikslas buvo įvertinti Sporto motyvacijos skalės lietuviškos versijos struktūrinį validumą neįgaliųjų sporto kontekste. Tyrime dalyvavo 66 klausos ir regos negalią turintys sportininkai (45 vyrai, 21 moterys). Vidutinis tyrimo dalyvių amžius buvo 26,5±11,7 m., treniruočių patirtis 10,1±7,6 m. Tyrime dalyvavę sportininkai atstovavo šioms sporto šakoms: golbolas, tenisas, lengvoji atletika, plaukimas, krepšinis et al. 39 sportininkai užėmė prizines vietas pasaulio ir Europos čempionatuose. Tyrimo dalyviai užpildė klausimyną, kurio pagrindą sudarė jau Lietuvoje adaptuota Sporto motyvacijos skalė (SMS). Duomenys apdoroti Jamovi programa. SMS psichometriniai parametrai parodė gera skalės vidinį suderinamumą. Atliekant patvirtinančiąja faktorinę analizę buvo išskirtas duomenų analizei tinkamas 4 faktorių modelis (CFI – 0,881; TLI – 0,863; RMSEA – 0,0710; χ2 / df 1,439); kurį sudarė 20 SMS teiginių. Modelio struktūrą sudarė faktoriai, kurie apibūdina sportininkų vidinę motyvaciją-atrasti (1), vidinė motyvacija-jausti tobulėjimą (2), išorinė motyvacija-socialinio priklausomumo poreikis (3) ir amotyvacija (4).

 

 


Keywords


disability sport, confirmatory factor analysis, motivation for sport activities, motivation to discover, motivation to feel improvement / neįgaliųjų sportas, patvirtinančioji faktorinė analizė, motyvacija sporto veiklai, motyvacija atrasti...

References


Burtscher, J., Furtner, M., Sachse, P., & Burtscher, M. (2011). Validation of a German Version of the Sport Motivation Scale (SMS 28) and Motivation Analysis in Competitive Mountain Runners. Perceptual & Motor Skills, 112(3), 807–820.

Candela, F., Zucchetti, G., Villosio, C. (2014). Preliminary validation of the Italian version of the original sport motivation scale. Journal of Human Sport & Exercise, 9(1), 136-147.

Carless, D., Sparkes, A. C., Douglas, K., & Cooke, C. (2014). Disability, inclusive adventurous training and adapted sport: Two soldiers’ stories of involvement. Psychology of Sport & Exercise, 15(1), 124–131.

Chawla, J.C. (1994). ABC of sports medicine. Sport for people with disability. British Medical Journal, 308(6942), 1500–1504.

Darcy, S., Lock, D., & Taylor, T. (2017). Enabling Inclusive Sport Participation: Effects of Disability and Support Needs on Constraints to Sport Participation. Leisure Sciences, 39(1), 20–41.

Ddeci, E. L., Ryan, r. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. New York: Plenum.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human needs and the selfdetermination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Filho, M. B., Andrade, D., Miranda, R., Núñez, J. L., Martín-Albó, J., & Ribas, P. R. (2011). Preliminary validation of a brazilian version of the sport motivation scale. Universitas Psychologica, 10(2), 557–566.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Lins, S., Melo, C. F., Alves, S. G., & Silva, R. L. (2019). “Our Voices, Our Meaning”: The Social Representations of Sports for Brazilian Athletes With Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 36(1), 42–60.

Moosburger, Kelava (2012). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. Berlin: Springer.

Muthén, L., & Muthén, B. (1998-2012). Mplus User’s Guide (7th ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Ng, K., Pickett, W., Michaelson, V., & Freeman, J. (2019). Activity Involvement and Spiritual Health in Children with ADHD and Learning Disabilities. Journal of Disability & Religion, 23(1), 1–19.

Ng, K., Pickett, W., Michaelson, V., & Freeman, J. (2019). Activity Involvement and Spiritual Health in Children with ADHD and Learning Disabilities. Journal of Disability & Religion, 23(1), 1–19.

Núñez, J. L., Martín-Albo, J., Navarro, J. G., & González, V. M. (2006). Preliminary Validation of a Spanish Version of the Sport Motivation Scale. Perceptual & Motor Skills, 102(3), 919–930.

Paic, R., Kajos, A., Meszler, B., & Prisztóka, G. (2017). Validation of the Hungarian Sport Motivation Scale (H-SMS). Cognition, Brain, Behavior, 21(4), 275–291.

Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Briere, N. M., Blais, M. R. (1995). Toward a new Measure of intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, and amotivation in sport: The sport Motivation scale (sMs). Journal of Exercise and Sport Psychology, 17, 35–53.

Pensgaard, A.M., & Sorensen, M. (2002). Empowerment through the sport context: A model to guide research for individuals with disability. Adapted Physical Ability Quarterly, 19, 48–67.

Pociūnaitė, M., Žalkauskaitė, U. (2014). Participation of disabled people in sports: attitudes of disabled sports participants. Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas, 2(4), 1-11.

Požėrienė, J., Reklaitienė, D., Lašvokaitė, S. (2013). Fizinę negalią turinčiųjų sveikatos stiprinimas rekreacine veikla. Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VI): mokslinių straipsnių rinkinys (Sud. A. K. Zuoza) (pp. 186–193).

Radzevičienė, L. (2007). Neįgalių asmenų psichosocialinių lūkesčių tenkinimo galimybės sportinėmis veiklomis. Specialusis ugdymas, 2(17), 157–164.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology, 15(2), 121–148.

Ryan, R., Deci, E. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of intrinsic Motivation, social development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68–78.

Sabaliauskas, S. (2011). Sportininkų motyvacijos siekti didelio meistriškumo edukacinės prielaidos (Daktaro disertacija, LEU).

Samsonienė, L., Adomaitienė, R., Krivičiūtė, J. Et al. (2008). Neįgaliųjų socializacija taikomojoje fizinėje veikloje. Medicina, 44(11), 877–884.

Scarpa, S. (2011). Physical Self-Concept and Self-Esteem in Adolescents and Young Adults with and without Physical Disability: The Role of Sports Participation. European Journal of Adapted Physical Activity, 4(1), 38-53.

Seelig, H., Fuchs, R. (2006). Messung der sport- und bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz. Zeitschrift für Sportpsychologie, 13 (4), 121-139.

Smith, B., Bundon, A., & Best, M. (2016). Disability sport and activist identities: A qualitative study of narratives of activism among elite athletes’ with impairment. Psychology of Sport & Exercise, 26, 139–148.

Storch, J. A., Tanure, M.L.A, Harnisch, G.S, Ortega, E.M., Haegele, J. A., & de Almeida, J.J.G. (2018). Participation of Athletes with Disabilities in a Running Race in Brazil: Development of Volunteer Program. Palaestra, 32(3), 45–50.

Vaitkevičius, R., Saudargienė, A. (2010), Psichologinių tyrimų duomenų analizė. VDU.

Vallerand, R. J., Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, Extrinsic, and amotivational styles as Predictors of Behavior: a Prospective study. Journal of Personality, 60, 599–620.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R, Brière, N. M., Senécal, C., Vallières, E. F. (1992). The academic Motivation scale: a Measure of intrinsic, Extrinsic, and amotivation in Education. Educational and psychological measurement, 52, 1003–1017.

Wilson, N. C., & Khoo, S. (2013). Benefits and barriers to sports participation for athletes with disabilities: the case of Malaysia. Disability & Society, 28(8), 1132–1145.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v2i40.445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.