INKLIUZINIS AR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: SOCIALINIŲ KONSTRUKTŲ INTERPRETACIJOS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE

Stafanija Ališauskienė, Lina Milteniene

Abstract


Straipsnyje analizuojama inkliuzinio ugdymo samprata ir inkliuzinio ugdymo konstrukto interpretacijos švietimo kaitos kontekste.  Taikant aprašomojo tyrimo metodologinę prieigą teoriškai analizuojama inkliuzinio ugdymo sampratos raida ir esminių idėjų raiška Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose tarptautinės politikos, susijusios su  žmogaus teisių bei inkliuzinio ugdymo nuostatų įtvirtinimu, kontekste. Svarbiausių šalies švietimą reglamentuojančių dokumentų analizė parodė, jog kokybiško ugdymo visiems, pripažįstant ir vertinant ugdymo ir ugdymosi proceso dalyvių ir jų poreikių įvairovę, nuostatos tiesiogiai arba latentiškai yra įtvirtintos švietimo politikoje. Tačiau naujausiuose švietimo dokumentuose inkliuzinio ugdymo sąvokos nėra, jos turinys neapibrėžtas. Sudėtingą socialinį konstruktą  “inkliuzinis ugdymas” bandoma sulietuvinti ir keisti jį į sąvoką “įtraukusis ugdymas”, kurios turinys taip pat neatskleistas. Neapibrėžtas sudėtingų sąvokų - konstruktų turinys skatina įvairias interpretacijas, lemia sąvokų painiojimą. Straipsnyje išryškinama būtinybė permąstyti šių sąvokų turinį bei sąsajas su švietimo ir ugdymo modeliu, kurį ketinama įgyvendinti – integruoto (įtraukiojo) ar inkliuzinio ugdymo ir aiškiai apibrėžti nacionaliniuose švietimo dokumentuose.


Keywords


inkliuzinis ugdymas, įvairovė, įtraukusis ugdymas, interpretacijos

Full Text:

p.33_46_LT_PDF

References


Agency Position on Inclusive Education Systems. European Agency for Special Needs and Inclusive Education: https://inclusive-education-in-action.org/index.php/resources/

Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving schools, developing inclusion. London: Routledge.

Booth T., Ainscow M. (2002). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. CSIE

Booth T., Ainscow M. (2016). Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Index for inclusion network.

CRPD-GC-4 (2016). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education. 2 September 2016.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. (2012). Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Duoblienė, L. (2008). Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai: Acta Paedagogica Vilnensia 2008, p. 9. https://www.researchgate.net/publication/291246830_Postmodernios_minties_reiksme_svietimo_kaitai [accessed Apr 29 2019].

Education and Training 2020. Joint Report, 02 September 2015: https://ec.europa.eu/education/; https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en

European Agency for Development in Special Needs Education, 2009. Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education – Recommendations for Policy Makers, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education. Detailed description of inclusive education principles can be found in www.european-agency.org

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2014). Thematic Key Words for Special Needs and Inclusive Education Glossary of Terms. Odense. https://www.european-agency.org/sites/default/files/Thematic%20Key%20Words%20for%20Special%20Needs%20and%20Inclusive%20Education.pdf

Geros mokyklos koncepcija, 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 Vilnius

Huitt, W. (2011). Analyzing paradigms used in education and schooling. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University: http://www.edpsycinteractive.org/topics/intro/paradigm.pdf

JT Neįgaliųjų teisių konvencija (2006) (angl. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335882 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259

LR Specialiojo ugdymo įstatymas. 1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-969. Vilnius.

LR Švietimo įstatymas, 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489

LR Švietimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281

Peters S. J. (2006). Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children. World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079993288/InclusiveEdu_efa_strategy_for_children.pdf

Tautinė mokykla. Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija, 1989.

The role of education in the Europe 2030 strategy: addressing current and new challenges of sustainability, inclusiveness and attractiveness, Eriksson Waterschoot, S., (2018). European Commission: https://circabc.europa.eu/webdav

UNESCO (2009). International Conference on Education 48th session, Geneva, Switzerland. 25–28 November 2008. “Inclusive Education: the Way of the Future”. Final Report. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ICE_FINAL_REPORT_eng.pdf

UNESCO (2001). Open File on Inclusive Education: Support materials for Managers and Administrators.

UNESCO (2016). Reaching out to All Learners: a Resourse Pack to Supporting Inclusive Education. Defining inclusive education. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ibe-crp-inclusiveeducation-2016_eng.pdf

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija. LR Seimas, 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1946) (angl. Universal Declaration of Human Rights) 3 P. http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a26
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.430

Refbacks

  • There are currently no refbacks.