THE IMPACT OF FAMILY ENVIRONMENT ON CHILDREN’S ANXIETY LEVEL/ ŠEIMOS APLINKOS POVEIKIS VAIKO NERIMO LYGIUI

Mieczysław Dudek, Eva Dolinská, Vladimir Klein, Viera Šilonová

Abstract


Family and emotional relationships governing its functioning have a great influence upon the development of a person and his/her adult life. The specificity of a family environment is believed to be the key factor which either protects against, or contributes to, the emergence of developmental disorders during adolescence. Research results
presented in this paper aim at highlighting the relationships between traits of family environment and children’s anxiety level. The research was conducted from 2015 to 2016 among 180 students of Polish junior high schools located in both: rural and urban areas.

 Šeima ir emociniai ryšiai daro didelę įtaką vaiko raidai ir suaugusiojo gyvenimui. Manoma, kad šeimos aplinkos specifika yra esminis veiksnys, kuris arba apsaugo nuo vystymosi sutrikimų paauglystės laikotarpiu atsiradimo, arba juos sukelia. Straipsnyje pateikiami tyrimų rezultatai siekia pabrėžti ryšį tarp šeimos aplinkos ypatybių ir vaikų nerimo lygio. Tyrimas buvo atliekamas 2015 m., apklausiant 180 Lenkijos aukštesniųjų
klasių mokinių iš kaimiškųjų vietovių ir miestų


Keywords


anxiety, family, upbringing.

References


Bornstein, M. H., & Sawyer, J. (2008). Family systems. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Handbook of early childhood development (pp. 380–98). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

Cierpiałkowska, L., & Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna a psychopatologia – wzajemne zależności [Clinical Psychology and Psychopatolgy - mutual dependencies]. In W. H. Sęk (Ed.), Psychologia kliniczna [Clinical Psychology], Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dąbkowska-Mika, A., & Dąbkowska, M. (2014). Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci [Risk factors of anxiety disorders in children]. Psychiatria i Neurologia Kliniczna [Psychiatry and Clinical Neurology], 14 (2), 127–129.

Dudek, M. (2014). Depresja wśród młodzieży licealnej [Depression among high school students]. In Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych [Yearbook of the Pedagogical Sciences], Tom LXVII (pp.139–151).

Dudek, M. (2017). How parents of autistic children deal with stress. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, 19, 127-146

Farrell, M.P., Barnes, G.M., & Banerjee, S. (1995). Family Cohesion as a Buffer Against the Effects of Problem-Drinking Fathers on Psychological Distress, Deviant Behavior, and Heavy Drinking in Adolescents. Journal of health and social behavior, 36(4), 377-385.

Hamama, L, & Arazi, Y. (2012). Aggressive behaviour in at-risk children: contribution of subjective well-being and family cohesion. Child and Family Social Work, 17, 284-295.

Jachimczak, B. (2011). Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (Z badań uczniów klas III szkół podstawowych) [Didactic and nonaddactic determinants of the effects of individual learning of chronically ill children (From the tests of pupils in the third year of primary school)]. Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Jaeschke, R., Siwek, M., Grabski, B., & Dudek, D. (2010). Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych [Comorbidity of depressive and anxiety disorders]. Psychiatria [Psychiatry], 7 (5), 189–197.

Kołodziejczyk, J., & Pyżalski, J. (2015). Dyscyplina w szkole a kompetencje nauczycieli – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [Discipline in school and the competence of teachers - where we are and where are we going?]. Retrieved from: https://docplayer.pl/38482375-Dyscyplina-w-szkole-a-kompetencje-nauczycieli-gdzie-jestesmy-i-dokad-zmierzamy.html

Krok, D. (Ed.) (2010). Rodzina w nurcie współczesnych przemian [Family in the perspective of contemporary changes]. Uniwersytet Opolski Opole

Manzi, C, & Vignolez, VL, et al. (2006). Cohesion and Enmeshment Revisited: Differentiation, Identity, and Well-Being in Two European Cultures. J Marriage Family, 68, 673-689.

Margasiński, A. (2006). Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona [The family in David H. Olson’s Circumplex Model and FACES IV]. Nowiny Psychologiczne, [Psychological News], 4, 69-87.

Margasiński, A. (2013). Skale Oceny Rodziny, Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cohesion Evaluation Scaleń Davida H. Olsona Family Assessment Scales, Polish adaptation FACES IV - Flexibility and Cohesion Evaluation Scaleń by David H. Olson]. Warszawa 2013.

Öhman, A. (2005). Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej [Fear and anxiety from an evolutionary, cognitive and clinical perspective]. In M. Lewis & J.M. Haviland-Jones (Eds.), Psychologia emocji [Psychology of emotions] (pp.720). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.

Oleszkowicz, A., & Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji [Adolescence psychology Developmental changes in the era of globalization].. PWN, Warszawa.

Parke, R.D. (2004). Development in the family. Annual Review of Psychology, 55, 366.

Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny: teoria i badania [Family psychology: theory and research]. Kraków: Impuls.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży [Electronic aggression and cyberbullying as new risky behavior of young people]. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Scherer, M., Worthington, E., et al. (2012). Forgiveness and Cohesion in Familial Perceptions of Alcohol Misuse. Journal of Counselling & Development, 90, 160-168.

Suffczyńska-Kotowska, M. (1999). Reakcje emocjonalne w wieku wczesnodziecięcym [Emotional reactions in the early childhood]. In A. Popielarska & M. Popielarska (Eds.), Psychiatria wieku rozwojowego [Psychiatry of developmental age]. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Jaworowska, A., & Fecenec, D., (1996). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, polska adaptacja. Podręcznik [State Anxiety and STAI Anxiety Inventory, Polish adaptation. Manual]. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

Zięba, A., Siwek, M., Wróbel, A., & Dudek, D. (2003). Miejsce lęku w obrazie psychopatologicznym depresji [A place of fear in the psychopathological image of depression]. Lęk i depresja [Anxiety and depression], 8(2), 87-97.

Ziółkowska, B., (2013). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [The period of growing up. How to recognize the risk and how to help?]. In A. Brzezińska (Ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa [Psychological portraits of a man. Practical developmental psychology] (pp. 378-421). GWP, Gdańsk
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.