THE APPLICATION OF THE JOINT STIMULUS CONTROL MODEL IN TEACHING COMPLEX RECEPTIVE LANGUAGE TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER /JUNGTINĖS STIMULŲ KONTROLĖS MODELIO PRITAIKYMAS UGDANT VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, KOMPL. KALBOS SUVOKIMĄ

Rita Raudeliūnaitė, Eglė Steponėnienė

Abstract


Lithuanian educators are still not adequately well prepared to teach children with autism spectrum disorder (further in text ASD). There is a lack of research, the access to evidence-based methods is limited, and traditional educational methodological approaches are usually ineffective (Diržytė, Mikulėnaitė & Kalvaitis, 2016; Buivydaitė, Newman & Prasauskienė, 2017).

One of the earliest signs of ASD is failure to develop language and social communication (Mody & Bellieveau, 2013; Arunachalam & Luyster 2016; etc.). Meta-analyses conducted by foreign researchers show that B.F. Skinner’s (1957) verbal behaviour analysis is one of the evidence-based effective methods used for developing language in children with ASD (McPherson et al., 1984; Dymond et al. 2006; Sautter & LeBlanc, 2006; Devine & Petursdottir, 2017). A rapid increase in the prevalence of ASD brings the researchers’ attention to the possibilities of applying this method, however, there are still some areas in verbal behaviour approach remaining, which lack research. Scientific studies in these areas would likely open effective ways for developing language in children with ASD (Devine & Petursdottir, 2017). The researchers (Buivydaitė, Newman & Prasauskienė, 2017) have conducted a review of scientific articles on ASD in the Baltic states (including Lithuania), and the findings of it confirm the lack of such research.

In this study, a single-subject educational experiment was used, during which a joint stimulus control model was applied for developing language in children with ASD, with the main focus being on receptive language acquisition. The object of joint stimulus control is the development of a symmetrical (bi-directional) word-object relation and independent, verbally maintained generalisation with unlearned stimuli. The results of the experiment show that a joint stimulus control model can be applied as an effective mechanism to develop language in children with ASD. In the presence of non-verbal stimuli and rehearsing the names of the stimuli overtly or covertly, the joint stimulus control emerges and, in this way, the complex receptive language perception in children with ASD is developed within  the context of social interaction.

The participants of this experiment were able to emit correct responses with the novel sets of stimuli and were able to apply this mechanism without prompts not only in teaching sessions, but also in other social situations.Lietuvos pedagogai vis dar nepasiruošę ugdyti autizmo spektro sutrikimų (toliau ASS) turinčius vaikus, trūksta tyrimų, moksliškai pagrįstų metodikų prieinamumas yra ribotas, o tradicinės metodinės prieigos dažnai būna neveiksmingos (Diržytė, Mikulėnaitė ir Kalvaitis, 2016; Buivydaitė, Newman ir Prasauskienė, 2017).

Vienas pagrindinių ASS požymių yra kalbos ir socialinės komunikacijos sutrikimas (Mody ir Bellieveau, 2013; Arunachalam ir Luyster 2016 ir kt.). Kaip rodo užsienio mokslininkų atliktos meta- analizės (McPherson et al., 1984; Dymond et a. 2006; Sautter ir LeBlanc, 2006; Devine ir Petursdottir, 2017), B.F. Skinerio verbalinio elgesio analizė (1957) yra viena iš empiriniais tyrimais pagrįstų veiksmingų ASS turinčių vaikų kalbos ugdymo metodikų. Didėjant ASS turinčių vaikų skaičiui, sparčiai auga mokslininkų susidomėjimas šios metodikos pritaikymo galimybėmis, tačiau vis dar lieka verbalinio elgesio analizės sričių, kurių ištirtumas atvertų efektyvius kelius į ASS turinčių vaikų kalbos ugdymą (Devine ir Petursdottir, 2017). Mokslininkų (Buivydaitė, Newman ir Prasauskienė, 2017) atlikta mokslinių straipsnių ASS tematika analizė Baltijos šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, patvirtina tyrimų stokos problemą.

Šiame straipsnyje aprašomas ugdomasis individualusis eksperimentas, kurio metu taikytas jungtinės stimulų kontrolės modelis ugdant ASS turinčių vaikų kalbą, pagrindinį dėmesį sutelkiant į kalbos suvokimo ugdymą. Jungtinės stimulų kontrolės objektas yra simetrinio (abipusio) žodžio – objekto tarpusavio ryšio vystymas ir savarankiška, verbaliai palaikoma, generalizacija pritaikoma su nemokytais stimulais. Eksperimentu nustatyta,  kad  jungtinės stimulų kontrolės modelis, gali būti efektyvus mechanizmas ugdant ASS turinčių vaikų kalbinius gebėjimus. Matant neverbalinių stimulų vaizdus ir kartojant jų pavadinimus balsu arba sau mintyse pasireiškia jungtinė stimulų kontrolė, ir tokiu būdu ugdomas ASS vaikų kompleksinis receptyvusis suvokimas socialinio bendravimo kontekste. Naudodamiesi šiuo įrankiu, eksperimento dalyviai  gebėjo teisingai atlikti užduotį su naujais stimulų rinkiniais ir išmoko savarankiškai taikyti šio modelio mechanizmą ne tik mokymo(si), bet ir kitose socialinėse situacijose.


Keywords


autism spectrum disorder, verbal behaviour, joint stimulus control, receptive language teaching, single subject education /autizmo spektro sutrikimas;verbalinis elgesys;jungtinė stimulų kontrolė;kalbos suvokimo ugdymas;individualus ugdomasis eksperimentas

References


Arunachalam, S., & Luyster, R. J. (2016). The integrity of lexical acquisition mechanisms in autism spectrum disorders: A research review. Autism research: official journal of the International Society for Autism Research, 9(8), 810-28. doi: 10.1002/aur.1590. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26688218.

Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas [Educational Research: the System and the Process]. Vilnius: Kronta.

Bitinas, B., Rupšienė, L., & Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija [Qualitative Research Methodology]. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė.

Bitinas, B. (2013). Rinktiniai edukologiniai raštai [Selected Educational Writings]. Vol. II. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.

Blumberg, S. J., Bramlett, M. D., Kogan, M. D., Schieve, L. A., Jones, J. R., & Lu, M. C. (2013). Changes in prevalence of parent-reported autism spectrum disorder in school-aged U.S. children: 2007 to 2011-2012. National Health Statistics Reports, 65, 1-11. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988818.

Buivydaitė, R., Newton, Ch. R., & Prasauskienė, A. (2017). Scoping Review: Austism Research in Baltic States – What Is Known and What Is Still To Be Studied. Review Journal of Autism and Development Disorders, 4(4), 294-306. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s40489-017-0114-4

Causin, K. G., Albert, K. M, Carbone, V. J., & Sweeney-Kerwin, E. J. (2013). The role of joint control in teaching listener responding to children with autism, and other developmental disabilities. Research in Autism Spectrum disorders 7, 997-1011. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.04.011.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research Methods in Education (7th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. doi: 9780203720967.

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied Behavior Analysis (2nd ed.). NY: Upper Saddle river, Pearson Merill/ Prentice Hall.

Diržytė, R., Mikulėnaitė, L., & Kalvaitis, A. (2016). Autizmo sutrikimų turinčių vaikų situacija ir įtraukties į švietimo sistemą galimybės [Situation of Children with Autism Spectrum Disorders and Opportunities for Their Inclusion in the Education System]. Vilnius: VšĮ „Pažangos projektai“.

Dudek, J., & Greer, D. (2015). Establishing derived relations for stimulus equivalence in children with severe cognitive and language delays. European Journal of Behavior Analysis, 16(1), 49-81. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/15021149.2015.1065635.

De Graaf, A., & Schlinger, H. D. (2012). The Effect of Joint Control Training on the Acquisition and Durability of a Sequencing Task. The Analysis of Verbal Behavior, 28(1), 59–71. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3363402/.

Guiterrez, R. (2006). The role of rehearsal in joint control. The Analysis of Verbal Behavior, 22, 183–190. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774596/.

Horner, D., & Baer, D. M. (1978). Multiple – probe technique: a variation of the multiple baseline. Journal of Applied Behavior Analysis, 11,189-196. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311284/

Horne, P. J., & Lowe, C. F. (1996). On the origins of naming and other symbolic behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 65, 185–241. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16812780

Fisher, W. W., Piazza, C. C., & Roane, H. S. (2013). Handbook of Applied Behavior Analysis. New York: The Guilford Press.

Kelley, M. E, Shillingsburg, M. A, Castro, M. J, Addison, L. R, & LaRue, Jr. R. H. (2007). Further evaluation of emerging speech in children with developmental disabilities: Training of verbal behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 40, 431–445. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1986690/.

Lamarre, J., & Holland, J. G. (1985). The functional independence of mands and tacts. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 43, 5–19. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1348092/.

Lowenkron, B. (1984). Coding responses and the generalization of matching-to-sample in children. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 42, 1–18. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1348041/.

Lowenkron, B. (1988). Generalization of delayed identity matching in retarded children. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 50, 163–172. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1338865/.

Lowenkron, B. (1991). Joint control and the generalization of selection-based verbal behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 9, 121–126. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748528/.

Lowenkron, B., & Colvin, V. (1992). Joint control and generalized nonidentity matching: Saying when something is not. The Analysis of Verbal Behavior, 10, 1–10. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748597/.

Lowenkron, B. (1998). Some logical functions of joint control. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 69, 327-354. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1284660/.

Lowenkron, B. (2004). Meaning: A Verbal Behavior account. The Analysis of Verbal behavior, 20, 77-97. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755434/.

Lowenkron, B. (2006). An Introduction to Joint control. The Analysis of Verbal behavior, 22, 123-127. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774602/.

Michael, J. (2004). Concepts and Principles of Behavior Analysis. Kalamazo, MI: ABAI.

Michael, J., Palmer, D., & Sundberg, M. L. (2011). The multiple control of verbal behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 27, 3-22. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3139558/

Mody, M., & Belliveau, J. W. (2013). Speech and Language Impairments in Autism: Insights from Behavior and Neuroimaging. North American Journal of Medicine and Science, 5(3), 157-161. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3862077.

Olaff, H. S., Ona, H. N., & Holth, P. (2017). Establishment of naming in children with autism through multiple response-exemplar training. Behavioral Development Bulletin, 22(1), 67-85. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1037/bdb0000044.

Palmer, D. C. (1998). The speaker as listener: The interpretation of structural regularities in verbal behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 15, 3–16. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748644/.

Palmer, D. C. (2006). On Chomsky‘s Appraisal of Skinner‘s Verbal Behavior: A half century of misunderstanding. The Behavior Analyst, 29, 253-267. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2223153/

Palmer, D. C. (2006). Joint control: A discussion of recent research. The Analysis of Verbal Behavior, 22, 209–215. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774603/.

Petursdottir, A. I, Carr, J. E., & Michael, J. (2005). Emergence of Mands and Tacts of Novel Objects among Preschool Children. The Analysis of Verbal Behavior, 21, 59-74. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22477314.

Petursdottir, A. I., & Devine, B. (2017). The Impact of Verbal Behavior on the Scholarly Literature from 2005 to 2016. The Analysis of Verbal Behavior, 33, 212-228. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s40616-017-0089-3.

Schlinger, H. D. (2008). Listening is behaving verbally. Journal of Behavior Analysis, 31(2), 145–161. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2591755/.

Sidener, D. W. (2006). Joint Control for Dummies: An Elaboration of Lowenkron's Model of Joint (Stimulus) Control. The Analysis of Verbal Behavior, 22(1), 119–122. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774598/

Sundberg, M. L. (2014). VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placing Program, Full Set, (2nd ed). Concord: AVB Press.

Sundberg, M.L. (2015). The most important verbal operant. VB news, 14 (2). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/289528593.

Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Tu, J. C. (2006). The role of the joint control in the manded selection responses of both vocal and non-vocal children with autism. The Analysis of Verbal Behavior, 22, 197-207. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774589/.

Tu, J. C. (2016). The role of joint control in selection responses. European Journal of Behavior Analysis, 17(1), 41-48. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/15021149.2015.1131956.

Twyman, J. S. (1996). The functional independence of impure mands and tacts of abstract stimulus properties. The Analysis of Verbal Behavior, 13, 1–19. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748504/.

Vargas, J. S. (2013). Behavior analysis for effective teaching (2nd ed.). NY: Routledge.

Žydžiūnaitė, V. (2011). Baigiamojo darbo rengimo metodologija [Methodology of Final Thesis Preparation]. Kaunas: UAB „Vitae Litera“.

Žukauskienė, R. (2012). Raidos psichologija [Developmental psychology]. Vilnius: Margi raštai.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.372

Refbacks

  • There are currently no refbacks.