ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AS FORMED BY THE MEDIA /ŽINIASKLAIDOS FORMUOJAMAS VISUOMENĖS POŽIŪRIS Į VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ

Jolita Dudaite, Brigita Kairienė

Abstract


The article analyses the societal attitudes towards the rights of children and their implementation as formed by the media. The media has the possibility to reach a wide audience of readers. It serves as an important tool in encouraging the sensitivity of all society and those responsible for the protection of children’s rights policy. The aim of the research is to identify the implementation of children’s rights as affected by the media and to highlight those which are lacking. Attention is drawn to the implementation of the child’s rights in general, as well as those of the rights of children having special needs

Straipsnyje nagrinėjamas žiniasklaidos formuojamas visuomenės požiūris į vaiko teises ir jų įgyvendinimą. Žiniasklaida turi galimybę pasiekti labai didelę skaitytojų auditoriją, be to, ji yra svarbi priemonė skatinanti visos visuomenės ir žmonių, atsakingų už vaiko teisių apsaugos politiką, jautrumo šiai temai skatinimą. Atliktame tyrime siekiama nustatyti, kokie vaiko teisių įgyvendinimo aspektai yra žiniasklaidos paliečiami, o kokių aspektų stokojama. Atkreipiamas dėmesys į vaiko teisių įgyvendinimo temas bendruoju atveju ir į specialiųjų poreikių vaikų teisių įgyvendinimo temas


Keywords


children’s’ rights, children’s’ interests, children’s well-being, non-discrimination, media

References


Aroldi, P., & Vittadini, N. (2017). Children’s rights and social media: Issues and prospects for adoptive families in Italy. New Media & Society, 19(5), 741-749.

Briar-Lawson, K. K., Martinson, K., Briar-Bonpane, J., & Zox, K. (2011). Child Welfare, the Media, and Capacity Building. Journal of Public Child Welfare, 5(2/3), 185–199.

Cananau, M. (2011). Privacy versus the right to information in child pacient - physician - mass media relationship. Romanian Journal of Pediatrics, 60(2), 125–128.

Craig, R. L. (2007). Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality. Leiden: Brill.

Darrow, A. A. (2017). Teaching Tolerance in the Music Classroom. General Music Today, 30(3), 18–21.

European Commission (2010). Qualitative Eurobarometer: the rights of the child (Brussels, European Commission).

Fasciano, M., & Keiserman, K. (2015). Teach more than tolerance. U.S. Catholic, 80(9), 35.

Favazza, P. C., Ostrosky, M. M., Meyer, L. E., Yu, S., & Mouzourou, C. (2017). Limited representation of individuals with disabilities in early childhood classes: alarming or status quo? International Journal of Inclusive Education, 21(6), 650-666.

Feilitzen, C., Bucht, C., & United Nations Educational, S. S. (2001). Outlooks on Children and Media: Child Rights, Media Trends, Media Research, Media Literacy, Child Participation, Declarations. Children and Media Violence Yearbook.

Fitzgerald, R., Graham, A., Smith, A. & Taylor, N. (2010). Children’s participation as a struggle over recognition: Exploring the promise of dialogue. In B. Percy-Smith & N. Thomas (Eds.), A Handbook of Children and Young People’s Participation (pp.293-305).

Gemius, gemius Audience multiplatform (2017). Retrieved from: http://opa.gemius.lt/.

General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3 , para. 1) (2013). Retrieved from: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en

General comment No. 9 (2006). The rights of children with disabilities (2007). Retrieved from: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f9&Lang=en

Hammarberg, T. (1997). Children, the UN Convention and the media. International Journal of Children's Rights, 5(2), 243–261.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (1989). Valstybės žinios, 1995-07-21, Nr. 60-1501.

Kairienė, B. (2013). Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais prevencijos prielaidos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Kairienė, B., & Jekaitytė, L. (2010). Vaiko interesų įgyvendinimas santuokos nutraukimo proceso metu. Socialinis darbas, 9(1), 99–106.

Kuş, Z. z., Karatekin, K., Öztürk, D., & Elvan, Ö. (2016). When the child gets in the news? A case study on the national written media in Turkey. Educational Media International, 53(2), 118-138.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000). Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita (2017 Retrieved from: http://www3.lrs.lt/docs2/IFFUPZAM.PDF

Lundy, L. (2012). Children’s rights and educational policy in Europe: the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Oxford Review of Education, 38(4), 393–411.

Marôpo, L., & Jorge, A. (2014). At the heart of celebrity: celebrities' children and their rights in the media. Communication & Society, 17–32.

Mataitytė-Diržienė, J. (2009). Sutrikusios psichikos asmenų įvaizdis Lietuvos dienraščiuose ir interneto naujienų svetainėse. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 5, 92–102.

Mummendey, A., & Wenzel, M. (1999). Social Discrimination and Tolerance in Intergroup Relations: Reactions to Intergroup Difference. Personality & Social Psychology Review (Lawrence Erlbaum Associates), 3(2), 158.

Pivorienė, J. (2009). Vaiko, kaip viešosios informacijos objekto, vaizdavimas internetinėje žiniasklaidoje. Socialinis Darbas, 8(2), 44–50.

Redman, S., & Taylor, J. (2006). Legitimate family violence as represented in the print media: textual analysis. Journal of Advanced Nursing, 56(2), 157-165.

Spruogis, E. (2002). Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis ir funkcijos (Daktaro disertacija, Lietuvos teisės universitetas).

Swist, T., & Collin, P. (2017). Platforms, data and children’s rights: Introducing a ‘networked capability approach’. New Media & Society, 19(5), 671-685.

Thomas, J. (2014). A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. International Journal of Children's Rights, 22(4), 808–812.

Thomas, N. (2007). Towards a theory of children’s participation. International Journal of Children’s Rights, 15, 199–218.

Tobin, J. (2004). Partners worth courting: The relationship between the media and the Convention on the Rights of the Child. The International Journal of Children’s Rights, 12, 139–167.

Uçuş, S., & Dedeoğlu, H. (2016). Preparation and Evaluation of Children's Rights Education Curriculum: An Action Research Regarding on Protection Rights Module. International Journal of Progressive Education, 12(3), 91–109.

Vaikų teisės – kaip jas suvokia vaikai (2011). Liuksemburgas: Europos Sajungos leidiniu biuras Retrieved from: www.moodlevda.lt/.../Vaiku%20teises%20-%20kaip%20jas%20suvokia%20vaikai.pdf

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 metų veiklos ataskaita (2017). Retrieved from: http://www.vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/2016_m.%20ataskaita.pdf

Venckienė, E. (2011). The Right to Dignity: Terminological Aspects. Jurisprudencija, 18(1), 91–109.

Warrier, S., & Ebbeck, M. (2014). Children's Rights: Television Programmes Aired in Singapore. Early Child Development and Care, 184(1), 138-148.

Wojtkowiak, M., & Potaczała-Perz, K. (2013). The Environment of Religious Diversity as a Tolerance Learning Environment. Journal of Educational Review, 6(3), 441–450.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i36.299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.