PARTICIPATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION INTERNATIONALISATION ACTIVITIES/ NEGALIĄ TURINČIŲ STUDENTŲ DALYVAVIMAS AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO VEIKLOSE

Regina Karvelienė

Abstract


The article analyses participation of students with disabilities in higher education internationalisation activities. In the course of research we tried to disclose theoretical links between higher education internationalisation concept and globalisation process, to analyse the experience of students with disabilities participating in internationalisation activities: the main factors that stimulate or restrict students from participation in international activities in higher education institutions. In order to implement the aim of the research, the theories of social participation and empowerment were referred to. Descriptive research method was applied to collect and analyse the data. The participants of the research – students with disabilities studying at Lithuanian state universities (N = 145). While analysing research data, the main factors that determined students’ decision to get involved in internationalisation activities at the university were indicated: the ambition to acquire deeper knowledge at international level in a particular study programme; the desire to ensure added value to future career; the pursuit to improve the knowledge of a foreign language. The main indicated factors that prevent students from participation in higher education internationalisation activities are as follows: the disability itself or special needs, low self-confidence and health problems.

 

Straipsnyje nagrinėjamas negalią turinčių studentų  dalyvavimas aukštojo mokslo tarptautiškumo veiklose.  Tyrimu buvo siekta atskleisi teorines aukštojo mokslo tarptautiškumo koncepto ir globalizacijos proceso sąsajas, išanalizuoti negalią turinčių studentų patirtis dalyvaujant tarptautiškumo veiklose:  pagrindinius veiksnius, kurie skatina ir riboja juos įsitraukti į tarptautines veiklas aukštojoje mokykloje. Siekiant tyrimo tikslo buvo remtasi socialinio dalyvavimo ir įgalinimo teorijomis. Duomenims rinkti ir analizuoti taikytas deskriptyvinis tyrimo metodas. Tyrimo dalyviai – negalią turintys studentai, studijuojantys Lietuvos valstybiniuose universitetuose (N = 145). Analizuojant tyrimo duomenis nustatyti pagrindiniai veiksniai, kurie lėmė studentų apsisprendimą įsitraukti į tarptautiškumo veiklas universitete: siekimas įgyti platesnių tarptautinio lygio žinių studijuojamoje programoje; siekimas užsitikrinti savo profesinei karjerai pridėtinę vertę; siekimas geriau išmokti užsienio kalbą. Pagrindiniai veiksniai, ribojantys studentus dalyvauti aukštojo mokslo veiklose buvo nurodyti tokie, kaip pati negalia ar specialieji poreikiai, nepasitikėjimas savimi ir sveikatos problemos.


Keywords


globalisation, higher education internationalisation, students with disabilities/ globalizacija, aukštojo mokslo tarptautiškumas, negalią turintys studentai.

Full Text:

pp.109_140

References


Ališauskas, A., Ališauskienė, S., Gerulaitis, D., Kaffemanienė, I., Melienė, R., Miltenienė., L. (2011). Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Aramavičiūtė, V. (2009). Lietuvos švietimo politikos transformacijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Childress, L.K. (2010). The Twenty - First Century University. Developing Faculty Engagement in Internationalization. New York: Peter Lang.

Creswell, J. W. (2008). Educational Research. Planning, condicting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. The Steps in the Process of Research (p. 150-212). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Daugėla, M. (2008). Studentai, turintys negalę, aukštosiose mokyklose. Rekomendacijos administratoriams ir dėstytojams. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

De Wit, H. (2011). Misconceptions on Internationalization of Higher Education. [žiūrėta 2016-12-04]. Prieiga internete: < http://www.eurashe.eu/wp-content/uploads/2011/10/intlztion-Misconceptions.pdf>.

Duoblienė, L. (2010). Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, 69-84.

Ellingboe, B.J. (1998). Reforming the Higher Education Curriculum: Internationalizing the Campus. Arizona: American Council on Education and Oryx Press.

Ethridge, D.E. (2004). Research Methodology and Applied Economics: Organizing, Planning, and Conducting Economic Research, 2nd ed. Ames, IO: Blackwell Publishing.

Gumport, P.J., Sporn, B. (1999). Institutional Adaptation: Demands for Management Reform and University Administration. In Smart, J.C. and Tierney, W.G. (eds.), Higher Education: Handbook of Theory and Research (p. 103–145). New York: Agathon Press.

Green, M.F., Schoenberg, R. (2006). Where Faculty Live: Internationalizing the Disciplines. Washington: American Council of Education.

Hanson, K. H., Meyerson, J. W. (1995). International challenges to American colleges and universities. Phoenix, AR: Oryx Press and American Council on Education.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2010). [žiūrėta 2016-11-04]. Prieiga internete: .

Naujanienė, R. (2010). Socialinis konstravimas: diskursinės perspektyvos supervizijoje link. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 6 (2), 59-75.

Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and Checkpoints. Canadian Bureau for International Education Research, 7, 1-15.

Knight, J., (1999). Internationalization of Higher Education. In Knight, J. and De Wit, H. (eds.), Quality and Internationalisation in Higher Education (p. 13-28). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Ruškus, J., Mažeikis, G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas. Kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Ruškus, J. (2015). Conditions and Trends of Reintegration of Former Convicts. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 1 (1), 53-70.

Stasiulionienė V., Jucevičienė P. (2003). Edukacinės paradigmos virsmo įgalinimas Utenos kolegijoje: verslo vadybos programos atvejis. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 46-55.

Taylor, J. (2010). The Response of Governments and Universities to Global and Internationalization in Higher Education. Globalization and Internationalization in Higer Education:Theoretical, Strategic and Management Perspectives (p. 99-107). London: MPG Books Group.

Velde, D. W. (2005). Globalisation and Education. What do the Trade, Investment and Migration Literatures Tell Us? Working Paper 254. London: Overseas Development Institute.

Wendt, K., Slipersæter, S., Aksnes, D.W. (2003). Internationalisation of reserach. Internationalisation of Research and Higher Education. Emerging Patterns of Transformation, 55-80.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i35.277

Refbacks

  • There are currently no refbacks.