EDUCATIONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

Jelena Galvydytė, Algirdas Ališauskas

Abstract


The article describes educational characteristics of students with learning
disabilities. The participants of the research (students, parents, teachers, specialists)
have been submitted questions about the child’s learning situation and the support
provided at school and home. The answer analysis revealed positive and negative factors that affected the students with learning disabilities during the process of teaching and learning. Majority of these environmental factors (the children’s preparation to learn, learning environment, family support and assistance, collaboration of educators) are more construed as favourable rather than unfavourable by participants of the educational process (teachers, special educators, students and their parents). Moreover, the research discloses positive tendencies of education of students with learning disabilities (greater orientation to students’ achievements instead of difficulties; peer support and the like). It is ascertained that poor inclusion and involvement of children and parents as education partners is the issue that remains relevant.

Keywords


learning disabilities, educational characteristics.

References


Ališauskas, A., Ališauskienė, S., Gerulaitis, D., Kaffemanienė, I., Melienė, R., & Miltenienė, L. (2011). Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste. Šiauliai.

Ališauskas, A., Ališauskienė, S., Gerulaitis, D., Melienė, R., Miltenienė, L., & Šapelytė, O. (2007). Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis: Tyrimo ataskaita. Prieiga internete http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/SMM_ATASKAITA_pagalbos%20lygis2007.pdf

Ališauskas, A., Ališauskienė, S., & Kairienė, D. (2011). Mokinių specialiųjų

ugdymosi poreikių tenkinimas inkliuzinio ugdymo kontekste. Specialusis

ugdymas, 1 (24), 75-90.

Ališauskas, A., Dikidži, A., & Gerulaitis, D. (2005). Bendrojo ugdymo klasėje

besimokančio specialiųjų poreikių turinčio vaiko socialinė psichologinė

charakteristika. Specialiųjų poreikių vaikų pažinimas ir ugdymas. Mokslinės

konferencijos Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose medžiaga, 2004 m. gruodžio 22 d. (p. 5–7). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Ališauskas, A., Kaffemanienė, I., Melienė, R., & Miltenienė, L. (2011). Inkliuzinis ir specialusis ugdymas tėvų požiūriu. Specialusis ugdymas, 2 (25), 113-127.

Ališauskienė, S., Ališauskas, A., Šapelytė, O., Miltenienė, L., Melienė, R., & Gerulaitis, D. (2009). Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis ir tenkinimo lygis ugdymo proceso dalyvių vertinimu. Specialusis ugdymas, 1 (20), 119- 130.

Barkauskienė, R., & Skerytė-Kazlauskienė, M. (2010). Mokymosi negalę turinčių paauglių savęs vertinimas ir suvokta socialinė parama. Psichologija, 41, 33-49.

Fletcher, J. M. (2012). Classification and Identification of Learning Disabilities. Butler, D., & Wong, B. (Eds.). Learning about Learning Disabilities (p. 1˗26). USA.

Geležinienė, R., Gerulaitis, D., Povilaitienė, N., & Venckus, R. (2009). Kūrybiškumas ir socialinė integracija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Kaffemanienė, I., & Ivoškutė, J. (2005). Moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokyklinio nerimo poveikis mokymosi motyvacijai. Specialusis ugdymas, 2(5), 55-67.

King-Sears, M. E. (2008) Facts and Fallacies: Differentiation and General

Education Curriculum for Students with Special Education Needs. [žiūrėta

-03-19]. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/

j.1467-9604.2008.00371.x/abstract

Lekavičienė, R., Vasiliauskaitė, Z., Antinienė, D., & Almonaitienė, J. (2010).

Bendravimo psichologija šiuolaikiškai. Vilnius: Alma litera.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Pagrindinio ugdymo

pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos,

vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos

aprašas. (2012). [žiūrėta 2016-02-29]. Prieiga internete http://www.

smm.lt/ uploads/documents/svietimas_pagrindinis _ugdymas_spec/ISAK_

PRIT_V-258.pdf.

Miltenienė, L. (2005). Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant

specialiuosius ugdymosi poreikius.

Miltenienė, L. (2004). Socialinių tinklų kūrimas edukacinėje aplinkoje: tėvų

vsupportmuo tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Socialinis darbas,

(2), 106-113.

Miltenienė, L., Melienė, R., & Kairienė, D. (2013). Specialistų kompetencija dirbti su mokiniais, turinčiais specifinių mokymosi sutrikimų. Specialusis ugdymas, 1 (28), 73-84.

Morrison, G. M., &Cosden, M. A. (1997). Risk, Resilience, and Adjustment of

Individuals with Learning Disabilities. [žiūrėta 2016-02-12]. Retrieved from

www.ldonline.org/article/6174/

Scanlon, D. (2013). Specific Learning Disability and Its Newest Definition: Which Is Comprehensive? and Which Is Insufficient? Journal of Learning Disabilities, 46 (I), 26-33.

Skerytė-Kazlauskienė, M., Barkauskienė, R., & Povilaitis, R. (2012). Paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, savęs vertinimas: ar svarbi patyčių patirtis, Tiltai, 3, 99-109.

Skerytė-Kazlauskienė, M. (2013). Mokymosi sutrikimų turinčių paauglių emociniai sunkumai ir jų kaita: individualūs ir tarpasmeniniai veiksniai. Daktaro disertacija. SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION 2016 1 (34)90

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai bendrojo ugdymo mokyklų

bendrosiose klasėse. Prieiga internete http://svis.

emokykla.lt/ lt/index/a_view/47

Šiaučiukėnienė, L., & Visockienė O. (2013). Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje. Kaunas: Technologija.

Teresevičienė, M., & Gedvilienė, G. (2003). Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita. Monografija. Kaunas.

Waber, D. P. (2010). Rethinking Learning Disabilities: Understanding Children Who Struggle in School. USA.

Wong, B., Graham, L., Hoskyn, M., & Berman, J. (2004). The ABC‘s of Learning Disabilities. USA.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i34.251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.