SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION

Journal Sponsorship

Publisher

Siauliai University

Siauliai University

Sponsors

LIthuanian Academy of Science

Sources of Support

Nuo 2016 m. Šiaulių mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ leidyba finansuojama iš ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004 lėšų.

Projekto tikslas siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Tai tęstinis projektas, kuris savo tikslu ir veiklomis panašus į 2010–2014 m. LMA kartu su partneriais vykdytą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“.